Hur det är att jobba här

Att arbeta i verksamheten hos oss som förskolelärare, barnskötare eller kökspedagog, har många fördelar: stort inflytande på verksamheten, korta beslutsvägar och stöd av engagerade föräldrar.

Tydlig organisation

Det finns en tydlig ansvarsfördelning: den dagliga verksamheten drivs av rektorn som är ansvarig för pedagogisk verksamhet och personalorganisation. Pedagogerna driver tillsammans det pedagogiska arbetet utifrån läroplanen och de avgör även utformningen av samarbetet med Elevhälsan och andra kooperativ i Kiruna. Styrelsen, som består av föräldrar, ansvarar för administration, ekonomi och HR-frågor. Tillsammans delar de målsättningen att driva bästa möjliga förskoleverksamhet.

Korta beslutsvägar och stort eget inflytande

Personalen har ett nära samarbete med styrelsen genom att rektorn sitter med på styrelsemöten för att framföra önskemål från personalen och förmedla styrelsens tankar och beslut. Pedagogerna driver det pedagogiska arbetet och kommer med idéer och synpunkter för att utveckla det.

Tillsammans med styrelsen har man årliga möten för att diskutera verksamhetsmål där personalen får ta del av budgetresultat, framtida investeringar, med mera. Samtliga styrelsemedlemmar har barn i verksamheten och vistas därmed dagligen på förskolan, detta gör att idéer och önskemål snabbt och familjärt kan föras fram till styrelsen.

Föräldraengagemang

Föräldrarna är indelade i arbetsgrupper med en utpekad ansvarig och för pedagogerna är det enkelt att vända sig till den föräldern om man har önskemål kring inredning, pedagogiskt material eller annat som rör förskolans arbetsmiljö. Att prata med pedagogerna om sina barns dag tillhör vardagen men om man som förälder har synpunkter kring verksamhetsfrågor, tas dessa vanligtvis upp på föräldramöten, via styrelsen eller rektorn. Föräldraengagemanget gör att föräldragruppen är nära sammansvetsad och gärna hjälper till med vad det än kan vara.

Hur vi jobbar

Verksamheten bedrivs som ett föräldrakooperativ och ska arbeta utifrån Reggio Emilia-pedagogik samt med inriktning mot utepedagogik och ekologisk mat. Verksamheten är uppbyggd utifrån att använda pedagogiska miljöer i barnens lekområden där deras egna val och intressen får stå till grund för lärandet. Föräldrarna ska ges och förutsätts vilja ha en stor delaktighet och insyn i barnens vardag. Personalen ska tillsammans med föräldrarna skapa en tillåtande miljö där barnen får vara sig själva och utveckla sitt eget skapande, som alltid ser till alla barns lika värde.

Utbildningen grundar sig på läroplan för förskolan och de riktlinjer som styrelsen för förskolan har satt upp. Arbetet sker till viss del utifrån ett temainriktat arbetssätt.

rektorn, som också arbetar aktivt i barngruppen, ansvarar för det pedagogiska genomförandet och kvalitetssäkring på förskolan. Hen är lönesättande utifrån den lönebudget som tillförs från styrelsen och ansvarar för den budget som personalen har till förfogande för pedagogiskt material och för förbrukningsmaterial.

Pedagogerna har löpande möten om hur verksamheten ska utformas utifrån varje individs behov, intressen och önskemål. I nära samarbete med elevhälsan ser man över de personliga behov som finns i gruppen och hur de ska bemötas.

Förskolan består av 20 barn fördelade i åldrarna 1-5 år, vi strävar efter en jämn ålders-, och könsfördelning i gruppen. Barngruppen är på förskolan uppdelad i fyra “aktivitetsgrupper” där varje grupp har sina egna stunder då de träffas och arbetar utifrån ett gemensamt tema.

Innemiljön på förskolan består av (förutom kök, personalrum, hall, toaletter och skötrum) två rum där ett rum är stort, öppet och uppdelat i mindre vråer som ska främja barnens utveckling. Det mindre rummet är också till för barnen och används samtidigt som vilorum. Utemiljön är en skogsnära tomt som är inhägnad, även den uppdelad i vråer där möjlighet till olika aktiviteter ges i varje vrå.

På förskolans gård finns en grillplats och en grillkåta med eldstad där verksamheten förläggs vid tillfälle, vidare finns en stor altan, sandlåda, kompost och egen köksträdgård. Närheten till stall, ishall och lekparker gör att spontana och planerade utflykter sker varje vecka.